create your own web page for free

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov pro seniory Tovačov, p. o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 

Domov pro seniory Tovačov je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. poskytování sociálních služeb,
  2. poskytování ošetřovatelské péče,
  3. zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, Nádražní 94, 751 01 Tovačov, IČ: 61985872, telefon: +420 581 731 152, e-mail: info@dstovacov.cz, ID datové schránky: 7fwki22. 

Na základě povinnosti uložené obecným nařízením zastupuje Domov pro seniory Tovačov ředitelka organizace, která plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí. Kontaktní údaje: 

Mgr. Lenka Olivová, Domov pro seniory Tovačov, p.o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, telefon: +420 581 701 588, e-mail: reditelka@dstovacov.cz, ID datové schránky: 7fwki22. 


Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování sociální služby, následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby) a dále na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby (dle charakteru poskytované služby). 

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Svá práva a požadavky uplatňujte u ředitelky organizace či jí pověřené osoby. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných příspěvkovou organizací (např. konference, výstavy, koncerty, další vzdělávací, kulturní, sportovní nebo benefiční akce), bude vždy zveřejněna před zahájením akce, a to buď na webových stránkách www.dstovacov.cz (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách), na pozvánce, plakátu atd. 

Text: 

V rámci akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (doplnit název akce) pořádané příspěvkovou organizací Domov pro seniory Tovačov budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Domov pro seniory Tovačov nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
© Copyright 2018 Domov pro seniory Tovačov, p.o. Všechna práva vyhrazena.